تعداد صفحه: ۱۶ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی حوزه فعالیت 1500 هکتار دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: #REF! هکتار نوع تولیدات: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی تعداد شاغلین: 14 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 1401/34 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 1335/48 میلیون ریال سرمایه در گردش: 65/87 میلیون ریال درآمد سالیانه: 1/79 میلیون ریال سود ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

خلاصه طرح: موضوع طرح: پرورش و نگهداری زنبور عسل دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 1250 کندو نوع تولیدات: عسل تعداد شاغلین: 9 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 892.98 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 839.89 میلیون ریال سرمایه در گردش: 53.10 میلیون ریال درآمد سالیانه: 1000.00 میلیون ریال سود ویژه: 209.83 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح کشت یونجه و تولید علوفه (به مساحت 200 هکتار) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 1600 تن نوع تولیدات: یونجه جهت تولید علوفه تعداد شاغلین: 12 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 1963/66 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 1901/45 میلیون ریال سرمایه در گردش: 62/21 میلیون ریال درآمد سالیانه: 1/76 میلیون ریال سود ویژه: ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح کشت یونجه و تولید علوفه (به مساحت 100 هکتار) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 800 تن نوع تولیدات: یونجه جهت تولید علوفه تعداد شاغلین: 7 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 1057/21 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 1021/13 میلیون ریال سرمایه در گردش: 36/09 میلیون ریال درآمد سالیانه: 0/88 میلیون ریال سود ویژه: ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح توجیهی زارعت گیاهان علوفه ای دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 300 هکتار نوع تولیدات: گیاهان علوفه ای تعداد شاغلین: 20 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 2540/26 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 2442/88 میلیون ریال سرمایه در گردش: 97/39 میلیون ریال درآمد سالیانه: 2505/00 میلیون ریال سود ویژه: 933/73 میلیون ریال ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: طرح توجیهی زارعت گیاهان علوفه ای دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 200 هکتار نوع تولیدات: گیاهان علوفه ای تعداد شاغلین: 13 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: درآمد سالیانه: سود ویژه: دوره بازگشت سرمایه: 1814/78 میلیون ریال 1750/33 میلیون ریال 64/46 میلیون ریال 1670/00 میلیون ...

تعداد صفحه: ۲۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه گزارش : مجری : محل اجرا : کل هزینه سرمایه گذاری طرح : ٢/٧۶۴١ میلیون ریال سرمایه ثابت : ١/٧۶١٢ میلیون ریال سرمایه جاری : ١/٢٠٠ میلیون ریال پیش بینی مدت باپرداخت تسهیلات بلند مدت : ۶ سال پیش بینی مدت باپرداخت تسهیلات کوتاه مدت : ٢ سال اشتغال مستقیم طرح : ٧۶ نفر (١٧ نفر دائم و ٠۵ نفر فصلی ) نسبتهای سرمایه گذاری بانک : ۵/٧۶% متقاضی : ۵/٣٠% جمع آوری و محصول برداری گیاهان دارویی ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: پرورش اردک مادر دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 200 جعبه نوع تولیدات: کرم ابریشم تعداد شاغلین: 4 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 977/90 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 944/40 میلیون ریال سرمایه در گردش: 33/51 میلیون ریال درآمد سالیانه: 750 میلیون ریال سود ویژه: 168/30 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 5/4 سال ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 1946 تن در سال نوع تولیدات: خیار، گوجه فرنگی و بادمجان گلخانه ای تعداد شاغلین: 16 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 3841.97 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 3633.50 میلیون ریال سرمایه در گردش: 208.47 میلیون ریال درآمد ...

تعداد صفحه: ۱۵ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه (صیفی جات گلخانه ای ) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 973 تن نوع تولیدات: خیار، گوجه فرنگی و بادمجان گلخانه ای تعداد شاغلین: 9 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 2134.39 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت: 2023.11 میلیون ریال سرمایه در گردش: 111.29 میلیون ریال درآمد سالیانه: ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره کننده مجوز: ظرفیت اسمی تولیدات: احداث باغ زیتون ( به مساحت 50 هکتار ) وزارت جهاد کشاورزی 05 هکتار نوع تولیدات: زیتون تعداد شاغلین: 9 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: سرمایه گذاری ثابت: سرمایه در گردش: درآمد سالیانه: درآمد سالیانه: 2992/83 میلیون ریال 2944/70 میلیون ریال 48/13 میلیون ریال 2040/00 میلیون ریال 2550/00 میلیون ریال ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح موضوع طرح: احداث باغ پسته ( به مساحت 200 هکتار ) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 200 هکتار نوع تولیدات: پسته تعداد شاغلین: 26 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 6169/97 سرمایه گذاری ثابت: 5923/15 سرمایه در گردش: 246/82 درآمد سالیانه: 6928/90 درآمد سالیانه: 12784/00 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ...

تعداد صفحه: ۱۷ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح: موضوع طرح: احداث باغ پسته ( به مساحت 100 هکتار ) دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات: 100 هکتار نوع تولیدات: پسته تعداد شاغلین: 14 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح: 2903/24 سرمایه گذاری ثابت: 2775/15 سرمایه در گردش: 128/09 درآمد سالیانه: 3464/50 درآمد سالیانه: 6392/00 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ...

تعداد صفحه: ۵۶ دسته بندی: صنایع ساختمانی و مصالح ساختمانی

خلاصه طرح نام محصول پمپ های هیدرولیکی ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ٠٠٠,٢٤ عدد در سال موارد کاربرد وسیلهای مکانیکی برای انتقال مایعات مواد اولیه مصرفی عمده شمش آلومینیوم، مفتول فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ٨٤٥,٥١١ عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٤٠ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٢١٠٠ اداری (مترمربع) ٢٠٠ زیربنا تولیدی (مترمربع) ٣٠٠ انبار (مترمربع) ١٠٠ تاسیسات و ...

تعداد صفحه: ۶۹ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

چکیده : هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید روغن زیتون است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است. طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود .151 میلیارد تومان دارد و سرمایه در گردش مورد ...

تعداد صفحه: ۶۲ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

مقدمه یونجه نباتی علوفه‌ ای است که امروزه کشت آن بسرعت توسعه یافته و سطح کشت زیادتری را بتدریج اشغال خواهد نمود. این نبات دارای سابقه تاریخی بسیار قدیمی می‌باشد که قدمت آن به ابتدای تاریخ تمدن می‌رسد.مبداء یونجه منطقه خاور نزدیک و آسیای مرکزی است. بنا به نظر وافیلوف روسی مبداء یونجه مرکز خاور نزدیک، آسیای صغیر، قفقاز، ایران و مناطق کوهستانی ترکمنستان است. به علت اهمیت آن زودتر ...

تعداد صفحه: ۳۶ دسته بندی: شیلات-دامداری-دامپروری- طیور

چکیده : هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر قند است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است. طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود 13.7 میلیارد ریال دارد ...

تعداد صفحه: ۵۳ دسته بندی: صنایع فلزی و خودروسازی

خلاصه طرح نام محصول بیل و فرغون ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) به ترتیب ٠٠٠,٣٨٤ و ٠٠٠,٩٦ عدد در سال موارد کاربرد انجام خاکبرداری و حمل و نقل در کارگاههای ساختمانی و صنایع کشاورزی مواد اولیه مصرفی عمده ورق ‐ انواع لوله فولادی و .... کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) به ترتیب ٥٤٠,٦٨٦,٢ و (٠٠٠,٣٢٨) عدد در سال اشتغال زایی (نفر) ٣٥ زمین مورد نیاز (مترمربع) ٦٠٠٠ اداری (مترمربع) ...

تعداد صفحه: ۵۰ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

معرفی کلی محصول اطلاعات اولیه قارچ ها وجوه مشترک فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران طبقه بندی می‌کنند، اما قارچها از بسیاری جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار می‌دهند. قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزی دارند. تقریبا در همه زیستگاههای در دسترس که روی زمین وجود دارد، یافت می‌شوند و بسیاری از آنها ...

تعداد صفحه: ۱۱۲ دسته بندی: صنایع کشاورزی

فصل اول خلاصه گزارش (جداول در فایل اصلی موجود است) کارفرما سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران عنوان طرح تولید انواع کود فسفات ساده و تریپل کود کامل کد آیسیک 24121310 شماره تعرفه گمرکی 31031000 SUQ kg حقوق واردات 4 استاندارد ملی یا بین المللی 128 , 191-1 , 191- 2, 192, 192-2 سرمایه گذاری کل 109,446,867 سرمایه ثابت 94,995,191 سرمایه در گردش 14,451,676 سرمایه گذاری کل ...

تعداد صفحه: ۴۳ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح نام محصول ساخت سیلوهای فلزی نگهداری گندم ویژگی محصول یا طرح طرحنسبتاً جدید در کشور ظرفیت پیشنهادی طرح 10000 تن (ظرفیت نگهداری گندم) موارد کاربرد نگهداری گندم مواد اولیه اصلی فولاد و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی کنترل محل تامین مواد اولیه داخل کشور کمبود محصول در سال 1394 1318 هزار تن اشتغالزایی 18 نفر زمین مورد نیاز 2000 متر مربع تولیدی 600 متر مربع زیر بنا اد اری و ...

تعداد صفحه: ۶۰ دسته بندی: صنایع فلزی و خودروسازی

خلاصه طرح نام محصول کمباین سیب زمینی ظرفیت پیشنهادی طرح 250 دستگاه موارد کاربرد برداشت محصول سیب زمینی اولیه مصرفی عمده پروفیل فولادی، ورق فولادی، نقاله فلزی، ... میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) 35 اشتغال زایی (نفر) 8 مورد نیاز (متر مربع) 1657 اداری (متر مربع) 50 تولیدی (متر مربع) 230 انبار(متر مربع) 193 آب (متر مکعب) 598 یوتیلیتی برق (کیلو وات ساعت) 70.2 گاز (متر مکعب) 104 ...

تعداد صفحه: ۱۲۰ دسته بندی: صنایع غذایی و بسته بندی

خلاصه طرح نام محصول روغن زیتون تصفیه شده ظرفیت پیشنهادی طرح 6000 تن مواد اولیه (میلون ریال) انواع زیتون و ملزومات بسته بندی اشتغال زایی 25 نفر زمین مورد نیاز 5000 متر مربع اداری 75 سالن تولید 1000 انبار مواد اولیه 400 انبار محصول 400 زیر بنا آشپزخانه 25 رخت کن و نماز خانه 25 سرویس ها 50 ساختمان نگهبانی 50 سرمایه ثابت (هزار ریال) 1E+07 سرمایه در گردش(هزارریال) 1E+08 مصرف سالانه ...

تعداد صفحه: ۶۸ دسته بندی: صنایع کشاورزی

خلاصه طرح نام محصول تولید پکتین از ضایعات میوه و مرکبات ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) 80 تن در سال موارد کاربرد بعنوان یک ماده ژله کننده گیاهی در صنایع مختلف غذائی ، داروئی ، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه مصرفی عمده پوست و ضایعات انواع مرکبات مانند لیمو و پرتقال کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 5454 تن در سال اشتغال زایی (نفر) 28 زمین مورد نیاز (مترمربع) 3500 اداری ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت