طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم

صنایع
قبل از 1390
52
word
1 MB
4492
قیمت قدیم:۸,۲۰۰ تومان
قیمت: ۵,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم

  خلاصه طرح 

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

  در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد.

  گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی برخی از کالاهایی است که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت بروزرسانی و بررسیهای بیشتر از تیرماه ١٣٨٧ به این مهندسین مشاور واگذار شده است لذا این مهندسین مشاور با توجه به اطلاعات اولیه و ویژگیهای کالا که از سوی آن سازمان به عنوان محدوده کار تعریف شده به تهیه امکانسنجی مقدماتی طرحهای مذکور پرداخته است. این مهندسین مشاور جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در اجرای این طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمایهگذاری لازم، برآورد هزینههای تاسیسات و ماشینآلات و چگونگی انجام سایر مطالعات اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل نمود که مطالعه این دستورالعمل میتواند سرمایهگذار محترم را در چگونگی محاسبات مالی و بررسی های فنی این مطالعات راهنمایی نماید.

   

  در این مطالعات ابتدا محصول مورد مطالعه معرفی شده و سپس بررسی های لازم در خصوص بازار آن بعمل آمده و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایهگذاران محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز و مسیرشفاف در حد مطالعات امکانسنجی مقدماتی اقدام نمایند.

   

  خاطر نشان مینماید واحدهای تولید این کالا در کشور بایستی انعطاف لازم جهت گالوانیزه نمودن انواع قطعات مورد نیاز در صنایع مختلف را داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب بازار را افزایش دهند.

   

  ‐ معرفی محصول

   

  با توجه به مشخصات فنی ارائه شده محصول از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران طرح حاضر مربوط به گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم می باشد که مشخصات فنی آن به شرح جدول ١ ادامه میباشد.

   

  جدول١‐ مشخصات فنی محصولات طرح

   

  تولیدات مشخصات فنی
  پوشش گالوانیزه بر روی قطعات آهنی و فولادی به روش غوطه وری گرم

   

  گالوانیزاسیون عبارتست از پوشانیدن سطح قطعات فلزی بوسیله روی جهت مصارف گوناگون میباشد. اینکار به روشهای مختلفی مانند آبکاری ( الکترولیز) پودر روی و گالوانیزه گرم میسر بوده لیکن در محل اتصالات خطوط انتقال نیرو تنها روش گالوانیزه گرم مناسب می باشد. گالوانیزه گرم فرآیندی است که طی آن سطح قطعه آهنی یا فولادی در اثر غوطه ور شدن در فلز روی مذاب، با پوششی از روی و آلیاﮊ روی آهن پوشیده میشود که نتیجه آن تشکیل یک لایه محافظ در برابر عوامل خورنده محیطی است. در حال حاضر گالوانیزه گرم بهترین روش جهت حفاظت محصولات و سازه های فولادی از خوردگی است. مقدار پوشش روی مورد نیاز به محیطی که اتصالات در آن نصب می شوند بستگی داشته و در محیطهای با خوردگی بالا بایستی ضخامت روی بیشتری بر روی قطعه وجود داشته باشد. ضخامت این پوشش از ١٥ میکرون تا ٢٠٠ میکرون بسته به نوع مصرف خواهد بود.

   

  روی مورد استفاده برای پوشش گالوانیزه قطعات فولادی بایستی از خلوص زیادی برخوردار باشد. طبق استاندارد نبایستی میزان خلوص روی در شمش از ٩٩/٩٩ درصد کمتر و روی موجود در حمام مذاب از ٥/٩٨ درصد وزنی کمتر باشد.

   

  این پوشش دارای مزایای نسبی مانند ارزانی و فراوانی آن در طبیعت،کم بودن نرخ خوردگی روی نسبت به فلز پایه

   

  (آهن) و طولانی بودن عمر این پوشش خصوصا در فضاهای فاقد گازهای گوگردی می باشد

 • فهرست و منابع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم

  فهرست:

  ١‐٣‐ شرایط واردات محصول ................................................................

  ............................................................................................................................

  ٨

  ١‐٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول ................................

  ....................................................................................................................

  ٨

  ١‐٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ..............................................................................................

  ١٠

  ١‐٥‐١‐ مروری بر قیمتهای داخلی ................................

  .....................................................................................................................................

  ١٠

  ١‐٥‐٢‐ مروری بر قیمت های جهانی ................................

  ...................................................................................................................................

  ١١

  ١‐٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول................................

  ................................................................................................................................

  ١٢

  ١‐٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ....................................................................................................

  ١٢

  ١‐٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ................................

  ..............................................................................................................

  ١٣

  ١‐٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ...................................................................................................................................

  ١٤

  ١‐١٠‐ معرفی شرایط صادرات محصول ................................

  .......................................................................................................................................

  ١٤

  ٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا ................................................................

  ....................................................................................................................................

  ١٥

  ٢‐١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی سالهای گذشته ......................................................................................................................

  ١٥

  ٢‐١‐١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری ................................

  ................................................................................................................................

  ١٥

  ٢‐١‐٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور .................................................................................................................

  ١٦

  ٢‐١‐٣‐ بررسی روند تولید واقعی واحدهای فعال در کشور .............................................................................................................................

  ١٦

  ٢‐١‐٤‐ بررسی سطح تکنولوﮊی تولید در واحدهای فعال ................................................................................................................................

  ١٧

  ٢‐١‐٥‐ نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال ...............................................................

  ١٩

  ٢‐١‐٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید .........................................................................................

  ١٩

  ٢‐٢‐ بررسی وضعیت طرح های جدید و در حال توسعه ................................

  ...........................................................................................................

  ٢١

  ٢‐٢‐١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور ................................

  ...................................................................................................................

  ٢٢

  ٢‐٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال گذشته ................................

  .............................................................................................................

  ٢٣

  ٢‐٤‐ جمع بندی عرضه ................................................................

  ..................................................................................................................................

  ٢٣

  ٢‐٥‐ بررسی روند مصرف طی ٥ سال گذشته ................................

  ............................................................................................................................

  ٢٤

  ٢‐٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته ................................

  ...........................................................................................................................

  ٢٥

  ٢‐٦‐١‐ برآورد قابلیت صادرات در ٥ سال آینده ................................

  .................................................................................................................

  ٢٥

  ٢‐٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات طی سالهای آتی ...........................................................................................................................

  ٢٥

  ٢‐٧‐١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده ................................

  ....................................................................................................................

  ٢٥

  ٢‐٧‐٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار ................................

  .............................................................................................................

  ٢٦

  ٣‐ بررسی اجمالی تکنولوﮊی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ................................................................................

  ٢٧

  ٣‐١‐ نگاهی به روش تولید ................................................................

  .............................................................................................................................

  ٢٧

  ٣‐٢‐ مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان .....................................................................................................................

  ٣٢

  ٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوﮊی های مرسوم در تولید محصول .....................................................................................................................

  ٣٢

  ٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز ................................

  ٥‐١‐ زمین ................................................................................................

  ................................

  ................................................................

  ٥‐٢‐ محوطه سازی ................................................................

  ................................

  .........................................................................................................

  ٥‐٣‐ عملیات ساختمانی ................................................................

  ................................

  .................................................................................................

  ٥‐٤‐ ماشین آلات تولیدی................................................................

  ................................

  ..............................................................................................

  ٥‐٥‐ تاسیسات عمومی ................................................................

  ................................

  ...................................................................................................

  ٥‐٦‐ وسایل اداری و خدماتی ................................................................

  ................................

  .........................................................................................

  ٥‐٧‐ ماشین آلات حمل و نقل ................................................................

  ................................

  ......................................................................................

  ٥‐٨‐ هزینه های قبل از بهره برداری ................................................................

   

  ............................................................................................................

  ٥‐٩‐ هزینه های پیش بینی نشده ................................................................

   

  ................................................................................................................

  ٥‐١٠‐١‐ لحاظ کردن نقطه سربسر تولید ................................

  ................................

  ...........................................................................................

  ٥‐١٠‐٢‐ لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار ................................

   

  ..................................................................................................................

  ٦‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن ................................

  ...................................................................................................

  ٦‐١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها ................................

  ..................................................................................................

  ٦‐٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه ................................................................

   

  ..............................................................................................................

  ٦‐٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده .........................................................................................

  ٧‐پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ................................

  ................................

  ..................................................................................................

  ٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ................................

  ................................

  ............................................................................................

  ٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح ................................

   

  ................................................................................................................

  ٩‐١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................

  ................................

  .........................................................................................

  ٩‐٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................

  ................................

  ..........................................................................................

  ٩‐٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ................................

  ....................................................................................................

  ٩‐٤‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

  ................................

  .........................................................................................................

  ٩‐٥‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی................................

  ................................

  ..............................................................................................

  ٩‐٦‐ سایر تجهیزات مورد نیاز................................................................

  ................................

  ........................................................................................

  ٩‐٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز ................................

  ................................

  .......................................................................................................

  ١٠‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ................................

  ................................

  ..............................................................................................

  ١٠‐١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی

  ....................................................................................................................

  ١٠‐٢‐ حمایت های مالی ................................................................

  ................................

  ................................................................................................

  ١١‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید ...................................................................................

  ١١‐١‐ بررسی بازار ................................................................................................

   

  ..........................................................................................................

  ١١‐٢‐ عرضه و تقاضا ................................................................

  ................................

  .......................................................................................................

  ١١‐٣‐ هزینه های سرمایه گذاری ................................................................

   

  .................................................................................................................

  ١١‐٤‐ ظرفیت اقتصادی ................................................................

  ................................

  .................................................................................................

  ١١‐٥‐ اشتغال ................................................................................................

   

  ..................................................................................................................

  ١١‐٦‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات ................................

   

  ...........................................................................................................

  ١١‐٧‐ پیشنهاد محل اجرای طرح ................................................................

   

  ................................................................................................................

  ١٢‐ منابع و ماخذ ................................................................................................................................

  منبع:

   

   

  ١‐ کتاب صادرات و واردات ایران، سال ١٣٨٢‐ ١٣٨٦.

   

  ٢‐ سایت اینترنتی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .(www.isiri.org)

   

  ٣‐ لوح فشرده واحدهای فعال و در دست اجرای وزارت صنایع و معادن منتهی به تاریخ ١/٣/١٣٨٧.

   

  ٤‐ کتاب دایرکتوری مقدم سال ١٣٨٦.

   

  ٥‐ سایتهای اینترنتی www.istgah.com و. www.ketabemarja.com

   

  ٦‐ سایت سازمان شهرکهای صنعتی استانها.

   

  ٧‐ سایتهای

   

  www.farasaz.com

   

  www.pmgir.persianblog.com gardoon.com٧www. www.felezat.com www.khavarrooy.com www.seven-diamonds.com

  ٨‐ جنبههای زیست محیطی فرآیند گالوانیزه گرم, علی علیپور ٩‐ آشنایی با عیوب، روشهای ترمیم و بازرسی پوششهای گالوانیزه گرم، امیر حسینی کلورزی ١٠‐ سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

   

  cost factor for hot dip galvanizing -٢٠٠٣ Corrosion management magazine ,may -١١ www.corp.indgalv.com.au/cm magazine -١٢

   

  ٢٠٠٨-pollards galvanizing , how to calculate the cost of galvanizing,١٣

طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم, طرح کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم, طرح توجیهی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم, پروژه کارآفرینی طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم, نمونه طرح کسب و کار طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم, Business plan با موضوع طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول